Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
GreekEnglish (United Kingdom)
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών
Εκδόσεις

Consultation Paper 26.09.2014
ESMA’s Technical Advice to the European Commission on the implementing measures of the Regulations on European Social Entrepreneurship Funds and European Venture Capital Funds

Consultation paper on MiFID 29.09.2014
Guidelines on the application of C6 and C7 of Annex I of MiFID

Consultation Paper ESMA 01.10.2014
Clearing Obligation under EMIR (no. 3)


Consultation Paper ESMA for CRR 29.09.2014
On draft Implementing Technical Standards on main indices and recognised exchanges under the Capital Requirements Regulation

Κατευθυντήριες γραµµές ESMA για ΔΟΕΕ (AIFMD) 08.08.2014
Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και του άρθρου 24 παράγραφοι 1, 2 και 4 της οδηγίας ∆ΟΕΕ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ 01.08.2014
Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 693/24/22.9.2014
Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και λοιπές διατάξεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
Η Αγορά των Συλλογικών Επενδύσεων στο 3ο Τρίμηνο του 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
Διάρθρωση Συνόλου Αγοράς Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Χ.


EFAMA Quarterly Statistical Release for 30/06/2014.

Trends in the European Investment Fund Industry in the Second Quarter of 2014.

International Statistical Release - Q2 2014.

Worldwide Investment Fund Assets and Flows - Trends in the Second Quarter 2014

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Αυγούστου 2014