Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Στατιστικά
statistics banner mid
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 808/1/7.2.2018 ΦΕΚ 812/Β/7.3.2018
Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την παρακολούθηση των προϊόντων και την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών.

ΠΟΛ 1084 ΦΕΚ 1690/Β/15.5.2018
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας.

ΠΟΛ 1078 ΦΕΚ 1634/Β/10.5.2018
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016 (Α’ 190).


Ανακοίνωση που έχει αναρτήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική τους πρακτική των κοινών κατευθυντηρίων γραμμών EBA-ESMA σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας μελών ΔΣ και προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

https://www.esma.europa.eu/document/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body-and-key-0

 

Ανακοίνωση που έχει αναρτήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ESMA)
Σχετικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική τους πρακτική των κοινών κατευθυντηρίων γραμμών ESMA σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δυνάμει του άρθρο 28 του Κανονισμού για τα ΑΚΧΑ

LAMDA DEVELOPMENT S.A. - 9.5.2018
Δελτίο Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 9/5/2018


ΟΛΠ Α.Ε. - 8.5.2018
Δελτίο Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 8/5/2018

Attica Bank - 3.5.2018
Δελτίο Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 3/5/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Η Αγορά των Συλλογικών Επενδύσεων στο 1ο τρίμηνο 2018


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Διάρθρωση Συνόλου Αγοράς Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε.

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Φεβρουαρίου 2018