Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek

Εκτύπωση
Αναζήτηση Νομοθεσίας
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 (DORA) 14.12.2022
σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ)αριθ. 909/2014 και (ΕΕ) 2016/1011
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1009/17.4.2024
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 Έκδοση Δευτερογενούς Νομοθεσίας – Ad hoc Άσκηση για το Μητρώο Πληροφοριών (Register of Information).
 
 
 
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 24.9.2020
σχετικά με την ταυτοποίηση νομικών οντοτήτων (LEI)
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚανονισμός (ΕΕ) 2019/1238/20.06.2019
σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)
ΝΟΜΟΣ 5042 ΦΕΚ 88/Α/10.04.2023
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1238 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PEPP)
 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚανονισμός (ΕΕ) 2014/1286 26.11.2014
σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 08.03.2017
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων
ΝΟΜΟΣ 4972 ΦΕΚ 181/Α/23.9.2022
Άρθρο 147 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές - Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (PRIIPs)
Διευκρινιστική Επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1594/25.6.2024
Διευκρίνηση σε άρθρο του Κανονισμού ΕΕ 2017/653 για το CRM
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 2019/1153/ΕΕ 20.06.2019
για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
ΜΕΡΟΣ Β' Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 2019/2162/ΕΕ 27.11.2019
σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
ΜΕΡΟΣ Α' Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ
 
 
 
Οδηγία 2017/828/ΕΕ 17.5.2017
για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1011 08.06.2016
σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 18.6.2020
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088
 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 27.11.2019
περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1288 06.04.2022
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των λεπτομερειών του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», για τον καθορισμό του περιεχομένου, των μεθοδολογιών και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν τους δείκτες βιωσιμότητας και τις δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα, καθώς και του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν την προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών και στόχους αειφόρων επενδύσεων σε προσυμβατικά έγγραφα, δικτυακούς τόπους και περιοδικές εκθέσεις
Κανονισμός (ΕΕ) 2023/363 31.10.2022
για την τροποποίηση και τη διόρθωση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1288 όσον αφορά το περιεχόμενο και την παρουσίαση των πληροφοριών που αφορούν γνωστοποιήσεις σε προσυμβατικά έγγραφα και περιοδικές εκθέσεις για χρηματοπιστωτικά προϊόντα που επενδύουν σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες
 
 
 
+ 14 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 2015/849/ΕΕ 20.05.2015
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής
Οδηγία 2018/843/ΕΕ 30.05.2018
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
ΝΟΜΟΣ 4557 ΦΕΚ 139/Α/30.7.2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
National Risk Assessment_Οκτώβριος 2018
Έκθεση Εκτίµησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας
Οδηγία 2018/1673/ΕΕ 23.10.2018
σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Παράγοντες Κινδύνου 04.01.2018
Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 31.01.2019
για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 67343 ΕΞ 2019 ΦΕΚ 2443/Β/20.06.2019
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018.
ΝΟΜΟΣ 4734 ΦΕΚ 196/Α/8.10.2020
Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 894/4/23.10.2020
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων από τα εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπόχρεα πρόσωπα κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
δ) Προσαρμογή στην παρ. 3 τού άρθρου 6 του ν.4557/2018, περίπτωση (θ), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4734/2020,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 31.3.2021
Εγγραφή των πρώτων παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/898/3.12.2020
Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών
ΝΟΜΟΣ 5042 ΦΕΚ 88/Α/10.04.2023
Τα άρθρα 57 και 58 τροποποιούν τον Ν. 4557/2018
ΝΟΜΟΣ 5090 ΦΕΚ 30/Α/23.02.2024
Το άρθρο 133 τροποποιεί την παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν. 4557/2018. Αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες όταν το κέρδος από παράβαση σχετιζόμενη με τη νομιμοποίηση εσόδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί και απάλειψη της προϋπόθεσης προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης φυσικού προσώπου για την επιβολή του προστίμου
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1129 14.6.2017
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/892/13.10.2020
Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή/και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
 
 
 
+ 5 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚανονισμός ΕΕ 1131/14.06.2017
για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ).
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός ΕΕ 990/10.04.2018
για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες (STS) τιτλοποιήσεις και τα εμπορικά χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία (ABCP), τις απαιτήσεις για περιουσιακά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός ΕΕ 708/17.04.2018
για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται από διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς για την υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές κατά το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA 21.3.2018
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δυνάμει του άρθρου 28 του κανονισμού για τα ΑΚΧΑ.
Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA 34-49-173 / 22.06.2020
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού ΑΚΧΑ
Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA 34-49-172 / 2020
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δυνάμει του κανονισμού για τα ΑΚΧΑ
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 679/27.04.2016 (GDPR)
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
ΝΟΜΟΣ 4624 ΦΕΚ 137/Α/29.8.2019
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. (GDPR)
 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚανονισμός ΕΕ 648/04.07.2012 (EMIR)
για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
Ανακοίνωση Ε.Κ. 5.2.2014
Ανακοίνωση Ε.Κ. σχετικά με τον Κανονισμό Ε.Ε. 648/2012 (EMIR)
Κανονισμός ΕΕ 600/15.5.2014
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
 
 
 
Οδηγία 2011/89/ΕΕ 16.11.2011
για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.
 
 
 
+ 8 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 2011/61/ΕΕ 08.06.2011 (AIFMD)

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

Οδηγία 2013/14/ΕΚ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
Οδηγία 2014/65/ΕΕ 15.5.2014
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ
Κατ' Εξουσιοδότηση Οδηγία 2017/593/ΕΕ 7.4.2016
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών
Οδηγία ΕΕ 2019/1160 20.06.2019
για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Κανονισμός ΕΕ 2019/1156 20.06.2019
για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014
Οδηγία ΕΕ 2020/1504 7.10.2020
για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
ΜΕΡΟΣ Ε' Ενσωμάτωση της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
Κανονισμός ΕΕ 2020/1503 7.10.2020
σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937
 
 
 
Οδηγία 2000/64/ΕΚ (ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες)

για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες

 
 
 
Οδηγία 2002/87/ΕΚ (συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων)

σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ

 
 
 
Οδηγία 2002/92/ΕΚ

σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας

αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ

Οδηγία 2010/73/EE

για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Οδηγία 2013/50/ΕΕ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ
 
 
 
Οδηγία 2004/25/ΕΚ

σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς

 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 2010/73/EE

για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Οδηγία 2013/50/ΕΕ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ
 
 
 
Οδηγία 2001/34/ΕΚ

σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να διαπραγματεύονται

 
 
 
Οδηγία 2003/48/ΕΚ

για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

 
 
 
Οδηγία 2002/65/ΕΚ εξ Αποστάσεως Εμπορία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ

 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚανονισμός (ΕΚ) 1725/2003 της Επιτροπής

για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κανονισμός (ΕΚ) 707/2004 της Επιτροπής

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 2003/41/ΕΚ Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων

που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών

Οδηγία 2013/14/ΕΚ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 93/6/ΕΟΚ επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων

Οδηγία 2006/48/ΕΚ

σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)

Οδηγία 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων

των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)

 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 93/22/ΕΟΚ (ISD)

σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών

Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οδηγία 2006/73/ΕΚ για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ

όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας

Κανονισμός ΕΚ 1287/2006 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ

όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρηρης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής

 
 
 
+ 16 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 85/611/ΕΟΚ για τους ΟΣΕΚΑ

για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οδηγία 88/220/ΕΟΚ μερική τροποποίηση της Οδηγίας 85/611

για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οδηγία 95/26/ΕΚ (τροποποίηση της Οδηγίας 85/611)

 τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζημιών, των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζωής, της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ στον τομέα των επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ στον τομέα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), με σκοπό την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας

Οδηγία 2001/107/ΕΕ τροποπ. Οδηγίας 85/611 (εταιρίες διαχείρισης)

για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία

Οδηγία 2001/108/ΕΕ τροποπ. Οδηγίας 85/611 (προϊόντα)

για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ

Οδηγία 2007/16/ΕΚ (διευκρίνιση ορισμένων ορισμών)

για την εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη διευκρίνηση ορισμένων ορισμών

Οδηγία 2009/65/ΕΚ περί ΟΣΕΚΑ (UCITS IV)

για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οδηγία 2010/42/ΕΕ (Συγχωνεύσεις ΑΚ, δομές κύριου-τροφοδοτικού και διαδικασία κοινοποίησης)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις για τις συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, τις δομές κύριου-τροφοδοτικού και τη διαδικασία κοινοποίησης

Οδηγία 2010/43/ΕΕ (Οργανωτικά Θέματα Εταιρειών Διαχείρισης)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και μιας εταιρείας διαχείρισης

Κανονισμός ΕΕ 583/2010 (KIID)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου

Κανονισμός ΕΕ 584/2010 (Διαβατήριο ΟΣΕΚΑ)

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Οδηγία 2014/91/ΕΕ UCITS V
για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις
Οδηγία 2013/14/ΕΚ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
Κανονισμός ΕΕ 2016/438 17.12.2015
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων
Οδηγία ΕΕ 2019/1160 20.06.2019
για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Κανονισμός ΕΕ 2019/1156 20.06.2019
για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ
 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2033 27.11.2019
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 16.4.2021
Νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων
OΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/2034 27.11.2019
σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ,Y 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
ΜΕΡΟΣ Γ' Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014
 
 
 
+ 10 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/892/13.10.2020
Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή/και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
ΝΟΜΟΣ 4706 Εταιρική Διακυβέρνηση ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020
Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1Α/890/18.09.2020
Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 60/18.09.2020
Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/891/30.09.2020
Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/892/13.10.2020
Αποδεκτές γλώσσες σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου (άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/893/16.10.2020
Πληροφοριακό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται στις περιπτώσεις προσφοράς κινητών αξιών της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4706/2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 1149/17.05.2021
Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών, εν όψει της σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεών τους και εν όψει της έναρξης ισχύος του νόμου 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/905/3.3.2021
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/917/17.6.2021
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/891/30.09.2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ_Β_4556-2020) αναφορικά με τις εξειδικεύσεις του άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τα άρθρα 200-203 του Ν.4920 τροποποιούν το Ν.4706/2020
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 16.3.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΚΑΑ 70-155-9546
Απόφαση ΕΑΚΑΑ για μείωση ορίου γνωστοποίησης λόγω επιδημίας COVID-19
 
 
 
+ 4 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟΔΗΓΙΑ 2014/57/ΕΕ 16.04.2014 (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς)
περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς
ΝΟΜΟΣ 4443 ΦΕΚ 232/Α/9.12.2016
Ι).......,II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ).......
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 596/2014 16.04.2014 (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς)
για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 798/1/12.10.2017 ΦΕΚ 3866/Β/3.11.2017
Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
α) Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού,
 
 
 
+ 16 Συνδεδεμένες αποφάσειςΟδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV)
σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ
ΝΟΜΟΣ 4261 ΦΕΚ 107/Α/5.5.2014
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Κανονισμός ΕΕ 575/2013 (CRR)
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ.1786/28.5.2014
Κεφαλαιακή επάρκεια των ΑΕΠΕΥ κατ' εφαρμογή του νόμου 4261/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 2.8.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 2.8.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 30.11.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 30.11.2013
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2244/26.6.2014
Ανάρτηση Απόφασης Ε.Κ. σχετικά με τον Κανονισμό της ΕΕ 575/2013(κεφαλαιακή επάρκεια).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 686/26.6.2014
Άσκηση διακριτικών ευχερειών της παρ.4 του άρθρου 6 και της παρ.2 του άρθρου 95 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2260/27.6.2014
Υπολογισμός των Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τις διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού 575/2013.
Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 693/24/22.9.2014
Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και λοιπές διατάξεις.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 3942/27.10.2014
Εφαρμογή εποπτικών αναφορών από τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 742/4/2.12.2015
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 751/14/24.2.2016
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα για το Β΄ τρίμηνο 2016.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 756/15/18.5.2016
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα για το Γ΄ τρίμηνο 2016.
Οδηγία 2018/843/ΕΕ 30.05.2018
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τα άρθρα 66, 115-129, 192-195, 206-207 του Ν.4920 τροποποιούν το Ν.4261/2014
 
 
 
+ 37 Συνδεδεμένες αποφάσειςΚανονισμός ΕΕ 583/2010 (KIID)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου

Ν.4099 ΦΕΚ 250/Α/20.12.2012

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 15/633/20.12.2012

Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 16/633/20.12.2012

Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ – Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ – Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 17/633/20.12.2012

Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚ 12/638/11.2.2013 (KIID) (ΦΕΚ Β/356/19.2.2013)

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων - Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ.

Κανονισμός ΕΕ 584/2010 (Διαβατήριο ΟΣΕΚΑ)

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/462/7.2.2008
Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/418/7.3.2007 (ΦΕΚ 606/Β/24.4.2007)

Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/438/1.8.2007

Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/505/3.4.2009 (ΦΕΚ 776/Β/29.4.2009)

Διευκρίνιση ορισμών της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2007/16/ΕΚ για τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/129/14.4.1998

Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται στην Οδηγία 85/61/ΕΟΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 21/530/19.11.2009 (ΦΕΚ 2459/Β/17.12.2009)

Διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ στην Ελλάδα.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Λ.Τ.Ε. 8.6.2010

Έκδοση Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε., αναφορικά με τον καθορισμό λογιστικών κανόνων αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/621/12.7.2012

Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/372/15.02.2006
Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 13/379/18.04.2006
Τροποποίηση της Απόφασης 10/372/15.2.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ Β/268/3.3.2006).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/645/30.4.2013 (ΦΕΚ 1647/Β/3.7.2013)
Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ. (παράγωγα)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1032 26.01.2015
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μετάβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 756/1/15.5.2016
Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 55
UCITS authorized in another Member State intending to market units/shares in Greece
 
 
 
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Τροποποίηση του ν.4099/2012 (Α'250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257 UCITS V) και άλλες διατάξεις.
Κανονισμός ΕΕ 2016/438 17.12.2015
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/773/20.12.2016
Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ (UCITS ETF), τροποποίηση της Απόφασης 3/645/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλα θέματα.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/775/31.1.2017 (ΦΕΚ 393/Β/10.2.2017)
Τροποποίηση της υπ'αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ" (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/791/12.7.2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές ρυθμίσεις για την λειτουργία ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/789/3.7.2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/831/6.11.2018 (ΦΕΚ 5645/Β/14.12.2018)
Τροποποίηση της αριθμ. 2/621/12.07.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 58 15/02/2019
Διευκρινήσεις αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ
Κανονισμός ΕΕ 2013/231 19.12.2012
προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία
ΝΟΜΟΣ 4646 ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019
Το άρθρο 56 του Ν.4646 τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ
ΝΟΜΟΣ 4706 ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020
Το άρθρο 71 του Ν.4706 τροποποιεί τον Ν.4099 ως ακολούθως: - αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 12, - εισάγεται άρθρο 13Α, - αντικαθίσταται η παρ.8 του άρθρου 59 και - εισάγεται άρθρο 93Β
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
γ) Προσαρμογή στο άρθρο 94Β του ν. 4099/2012 που προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν.4416/2016, ΦΕΚ Α 160/6.9.2016 (άρθρο 1 παρ.17 της Οδηγίας 2014/91/ ΕΕ) – τροποποίηση UCITS V
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τροποποιήσεις Ν.4099/2012 - ΜΕΡΟΣ ΣΤ' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - άρθρα 163-169 Διασυνοριακή Διανομή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες - Άρθρα 198 και 199
ΝΟΜΟΣ 4972 ΦΕΚ 181/Α/23.9.2022
Άρθρο 147 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές - Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (PRIIPs)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 61 / Σεπτέμβριος 2022
UCITS authorized in another Member State intending to market units/shares in Greece - Τροποποίηση Εγκυκλίου 55 της Ε.Κ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 62 / 26.07.2023
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ
 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/892/13.10.2020
Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή/και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
N. 1969/1991
Ισχύουσες διατάξεις νόμου 1969 (31.3.2016)
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 19 του Ν.4416 τροποποιεί το άρθρο 78A του Ν.1969/1991.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
ε) Προσαρμογή στα άρθρα 76 και 78 του ν. 1969/1991 και την παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 Ν.4706/2020,ΦΕΚ Α 136/17.7.2020.
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν την χρησιμοποιείτε. / We use cookies to improve our website and your experience when using it.
Για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies διαβάστε εδώ privacy policy / To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Αποδέχομαι τη χρήση cookies από αυτή την ιστοσελίδα / I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk