Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα __Ορολογία
Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων)
Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ. Επιπρόσθετα μπορεί να παρέχει και άλλες υπηρεσίες όπως προβλέπονται στο Άρθρο 12 του N. 4099/2012.
Α.Ε.Ε.Μ.Κ. (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου )
Η εταιρεία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού της χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορεί να είναι μία άλλη Α.Ε.Δ.Α.Κ., μια Τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία, Α.Ε.Π.Ε.Υ., ή χρηματιστηριακή εταιρεία. Ο Αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι κάθε αμοιβαίο, τι κόστος (προμήθειες, αμοιβές κλπ) έχει για τον μεριδιούχο, ενώ οφείλει να έχει στην διάθεση του κοινού, κανονισμούς και ενημερωτικά δελτία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαθέτει.
ΑΠΟΔΟΣΗ
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν δίνουν τόκο αλλά κέρδος και το κέρδος μετριέται σαν απόδοση και δεν είναι τίποτα άλλο από την αύξηση που έχει επιτευχθεί στα χρήματα του μεριδιούχου δηλαδή η διαφορά στην τιμή καθώς και το μέρισμα που λαμβάνει κάθε χρόνο.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (έγγραφο)
Η ΑΕΕΜΚ, για κάθε επενδυτικό της τμήμα, και η εταιρεία διαχείρισης, για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, συντάσσουν στην ελληνική γλώσσα ένα σύντομο έγγραφο το οποίο περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Αμοιβαίου Κεφαλαίου)
Ονομάζεται η συνολική περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές. Δηλαδή καθημερινά υπολογίζονται οι τιμές των ομολόγων, οι τόκοι, τα μετρητά, οι μετοχές, το συνάλλαγμα κλπ. και αθροίζονται για να προκύψει το ενεργητικό. Η αξία του ενεργητικού μεταβάλλεται τόσο από την διακύμανση της αξίας των επενδύσεων όσο και από τις συμμετοχές και εξαγορές της κάθε ημέρας.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση και ειδικότερα, όσον αφορά τους σχετικούς κινδύνους.
ΕΤΗΣΙΑ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (ΟΣΕΚΑ)
Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της χρήσης καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ.
Η ετήσια έκθεση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε χρήσης και η εξαμηνιαία έκθεση εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.
ΕΞΑΓΟΡΑ (Αμοιβαίου Κεφαλαίου)
Η διαδικασία "ανάληψης χρημάτων από Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Μπορεί να είναι μερική (συγκεκριμένο ποσό, μέρος του συνολικού κεφαλαίου) ή ολική και απαιτεί συμπλήρωση αίτησης. Τα χρήματα πιστώνονται το αργότερο εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην τιμή εξαγοράς της ημέρας που υποβλήθηκε η αίτηση. Δικαίωμα στην εξαγορά έχουν όλοι οι συμμεριδιούχοι ξεχωριστά (κοινός λογαριασμός).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Το Εποπτικό Όργανο των Εταιρειών Διαχειρίσεως, των Εταιρειών Επενδύσεων και των Α.Ε.Π.Ε.Υ. Είναι το αντίστοιχο της Τράπεζας της Ελλάδος για τις Τράπεζες. Υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας χορηγεί την άδεια λειτουργίας στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις Α.Ε.Ε.Χ. και ελέγχει τη λειτουργία τους. Δέχεται και ερευνά τα παράπονα και καταγγελίες των πολιτών σε ό,τι αφορά τα Α/Κ και Α.Ε.Ε.Χ.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΟΣΕΚΑ
Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε έναν θεματοφύλακα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας διαχείρισης, ή κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, η δε εταιρεία διαχείρισης, ή κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, οφείλει να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των οδηγιών της από τον θεματοφύλακα.
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ (μεριδίου)
Η καθαρή τιμή προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του ενεργητικού του Α/Κ κάθε ημέρας με το συνολικό αριθμό μεριδίων εκείνης της ημέρας. Η καθαρή τιμή (που αναγράφεται στις εφημερίδες καθημερινά) χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η απόδοση των επενδύσεων αλλά και οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΣΕΚΑ
Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ περιέχουν τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της ΑΕΕΜΚ, το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, τις τυχόν κατηγορίες των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών και τους όρους συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ και της εξαγοράς των μεριδίων του.
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Είναι τα κέρδη τα οποία πραγματοποιεί το Α/Κ από την πώληση μετοχών, ομολόγων ή και συναλλάγματος σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που αγοράσθηκαν.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ (ΡΙΣΚΟ)
Όλες οι επενδύσεις έχουν κάποιο κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πιθανότητα να μην επιτευχθεί η προσδοκώμενη απόδοση την οποία ανέμενε ο επενδυτής. Στα μετοχικά και στα ξένα Α/Κ, η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη λόγω της φύσεως της επένδυσης ενώ είναι μικρότερη στα Ομολογιακά Α/Κ και στα Α/Κ Χρηματαγοράς.
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ
Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια έτσι αν κανείς θέλει να μάθει την αξία του κεφαλαίου του σήμερα πρέπει να πολλαπλασιάσει τον αριθμό μεριδίων που κατέχει με την τιμή εξαγοράς του ΑΚ. Το ενεργητικό της ΑΕΕΜΚ διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικές και πλήρως αποπληρωθείσες μετοχές ή εφόσον οι μετοχές της ΑΕΕΜΚ δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά και σε ονομαστικά κλάσματα μετοχής. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα.
ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΣ
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ένα ή περισσότερα μερίδια ΟΣΕΚΑ.
ΜΕΡΙΣΜΑ
Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύναται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης. Ο όρος «δύναται» σημαίνει ότι ο κανονισμός του Α/Κ μπορεί να ορίζει διαφορετικά.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Μικρό ποσοστό του κατατιθέμενου κεφαλαίου που παρακρατείται κατά τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαια και το οποίο καλύπτει διάφορα έξοδα διάθεσης. Κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ και το ύψος της καθορίζεται στον Κανονισμό του Α/Κ, αναγράφεται δε από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και στην αίτηση συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Ποσοστό του ρευστοποιούμενου ποσού το οποίο παρακρατείται κατά την έξοδο από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ. Καθορίζεται από τον Κανονισμό του Α/Κ και αναγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
ΣΥΜΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ
Όσοι συμμετέχουν στα ίδια μερίδια Α/Κ. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συνδικαιούχους κοινού λογαριασμού σε τράπεζες. Ο κάθε συμμεριδιούχος μπορεί να εξαγοράσει μερίδια.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Συμμετοχή είναι η είσοδος ενός προσώπου σε ΟΣΕΚΑ. Η συμμετοχή έχει ημερομηνία την ημερομηνία που κατατίθενται τα χρήματα στον ΟΣΕΚΑ αν πρόκειται για μετρητά, ή την ημερομηνία που είναι διαθέσιμα για τον ΟΣΕΚΑ (π.χ. επιταγές). Η τιμή συμμετοχής είναι η τιμή διάθεσης του μεριδίου/μετοχής της ημέρας εκείνης.
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
Η τιμή διάθεσης είναι η καθαρή τιμή προσαυξημένη κατά την προμήθεια διάθεσης.
ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ
Η τιμή εξαγοράς είναι η καθαρή τιμή μειωμένη κατά την προμήθεια εξαγοράς.
 
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν την χρησιμοποιείτε. / We use cookies to improve our website and your experience when using it.
Για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies διαβάστε εδώ privacy policy / To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Αποδέχομαι τη χρήση cookies από αυτή την ιστοσελίδα / I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk