Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα Κανονιστικό Πλαίσιο
Κανονισμός Συμπεριφοράς A.E.Δ.Α.Κ

Ο Κανονισμός Συμπεριφοράς των Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ορίζεται με την υπ αριθ. 15/633/20.12.2012 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κανόνες Συμπεριφοράς Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οι Κανόνες Συμπεριφοράς των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχουν θεσπισθεί με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 1/452/1.11.2007 και σκοπός τους είναι οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. να ενεργούν κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες με αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό Περισσότερα...
Eσωτερικός Κώδικας Συμπεριφοράς της Ε.Θ.Ε.

Σκοπός του εθελοντικού Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΘΕ, είναι ο καθορισμός των κανόνων που πρέπει να διέπουν και να ρυθμίζουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά των μελών της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων (Α.Ε.Ε.Χ και Α.Ε.Ε.Α.Π)
 
 
Φορολογικό Καθεστώς ΟΣΕΚΑ

Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τους ΟΣΕΚΑ καθορίζεται από το άρθρο 103 του Νόμου 4099/2012, όπως τροποποιήθηκε από 01/06/2016 από το Άρθρο 48 του Νόμου 4389/2016.


Περισσότερα...
 
Φορολογικό Καθεστώς Α.Ε.Ε.Χ.

Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου καθορίζεται από το άρθρο 39 του Νόμου 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε από 01/06/2016 από το Άρθρο 45 του Νόμου 4389/2016, ο οποίος καταργεί  την παρ.2 του άρθρου 39  και αντικαθιστά την παρ.3 του Νόμου 3371/2005.

 Περισσότερα...
 
Φορολογικό Καθεστώς Α.Ε.Ε.Α.Π.
Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία καθορίζεται από το Άρθρο 31 του ν. 2778/1999, όπως τροποποιήθηκε από 01/06/2016 από το Άρθρο 46 του Νόμου 4389/2016.
Περισσότερα...