Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα Βάση Δεδομένων

 
Διάρθρωση Αγοράς ανά Εταιρεία Διαχείρισης
  Συνολικό Ενεργητικό Αγοράς Α/Κ
  Κατανομή Ενεργητικού
 
Ενεργητικό ανά Εταιρεία Διαχείρισης
  Μετοχικών,Μικτών,Χρηματαγοράς,Ομολογιακών και Σύνθετων ΟΣΕΚΑ
  Funds of Funds
Διάρθρωση Αγοράς ανά Κατηγορία
  Μετοχικά
  Μικτά
  Ομολογιακά
  ΑΚΧΑ   Κυμαινόμενης ΚΑΕ
  Funds of Funds   Μετοχικά  |  Μικτά  |  Ομολογιακά
  Σύνθετα
  Σύνθεση συνολικής αγοράς ΟΣΕΚΑ με βάση το ενεργητικό
Σωρευτικές Αποδόσεις
  Σωρευτικές Αποδόσεις ανά ΟΣΕΚΑ
  Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Κατηγορία
Εισροές Εκροές Κεφαλαίων
  Εισροές Εκροές Κεφαλαίων ανά ΟΣΕΚΑ
  Εισροές Εκροές Κεφαλαίων ανά Κατηγορία / ανά Εταιρεία Διαχείρισης
 
  
Αναλυτικά Στοιχεία ΟΣΕΚΑ
  Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία
  Στοιχεία Περιόδου ανά ΟΣΕΚΑ


Μεταβολές Ενεργητικού & Μεριδίων ΟΣΕΚΑ
  Ανά ΟΣΕΚΑ
  Ανά Κατηγορία / Ανά Εταιρεία Διαχείρισης


Συγκεντρωτικά Ιστορικά Στοιχεία
  Ανά ΟΣΕΚΑ
  Ανά Εταιρεία Διαχείρισης


 


Σημειώσεις και Παραδοχές

ΟΣΕΚΑ

Σημειώσεις

  1. Η Κατηγοριοποίηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ν. 4099/2012 ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/587/2.6.2011, με ημερομηνία ισχύος την 11η Ιουλίου 2011.
Περισσότερα...