Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου είναι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου οι οποίοι λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους
Η νομοθεσία τους διέπεται από το νόμο 3371/2005 και από Κανονιστικές Αποφάσεις που εκδίδει η εποπτική αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η συμμετοχή ενός επενδυτή σε αυτή τη μορφή συλλογικής επένδυσης γίνεται με την αγορά της μετοχής της εταιρείας, όπως αντιστοίχως η έξοδος από αυτήν γίνεται με την πώληση της μετοχής.

Η χρηματιστηριακή τιμή που διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί είτε να είναι υψηλότερη από την εσωτερική αξία της μετοχής (premium), είτε χαμηλότερη (discount).

Ως Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων κλειστού τύπου, οι Εταιρείες Επενδύσεων εξασφαλίζουν για τους επενδυτές μετόχους τους όλα τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν και τα Αμοιβαία Κεφάλαια (διασπορά κινδύνου, επαγγελματική διαχείριση, πρόσβαση στις μεγαλύτερες αγορές της Ελλάδος και του εξωτερικού, διαπραγματευτική δύναμη, διαφάνεια διαχείρισης κλπ).

Οι Α.Ε.Ε.Χ. της ελληνικής αγοράς είναι Τακτικά Μέλη της Ε.Θ.Ε.