Σκοπός του εθελοντικού Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΘΕ, είναι ο καθορισμός των κανόνων που πρέπει να διέπουν και να ρυθμίζουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά των μελών της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων (Α.Ε.Ε.Χ και Α.Ε.Ε.Α.Π), των Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ) και των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ) που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών τους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, παράλληλα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις εξουσιοδοτημένων αρχών εποπτείας, με τρόπο ώστε:
  • Nα προωθούνται οι σκοποί των μελών της Ένωσης
  • Να εξασφαλίζεται η άσκηση ευπρεπούς ανταγωνισμού μεταξύ των μελών και η ρύθμιση κανόνων συμπεριφοράς στις μεταξύ τους σχέσεις
  • Να διασφαλίζεται η πλήρης, σαφής και σωστή ενημέρωση των μετόχων, των μεριδιούχων και των πελατών επενδυτών
  • Να επιτυγχάνεται η ορθή άσκηση της διαφημιστικής λειτουργίας
  • Να εξασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών, θεσμικών και ιδιωτών
  • Να επιδιώκεται η προστασία της αγοράς και η αποφυγή ενεργειών που αποτελούν κατάχρηση και προσβολή της ακεραιότητάς της
  • Να προάγεται στην κοινωνία ο θεσμός των συλλογικών επενδύσεων και των υπηρεσιών διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών Χαρτοφυλακίων