Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου καθορίζεται από το άρθρο 39 του Νόμου 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε από 01/06/2016 από το Άρθρο 45 του Νόμου 4389/2016, ο οποίος καταργεί  την παρ.2 του άρθρου 39  και αντικαθιστά την παρ.3 του Νόμου 3371/2005.

 

Βασικά σημεία:

 Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές.

 

Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επομένου της μεταβολής μήνα. Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές.

 

Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των μετόχων. Οι διατάξεις του Νόμου 4174/2013 εφαρμόζονται αναλόγως και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.