Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν διεθνώς παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και των κεφαλαιαγορών.

Οι ΟΣΕΚΑ είναι οργανισμοί που αντλούν τη δύναμή τους από τη μεγάλη αξία της συλλογικής διαχείρισης των επενδύσεων μεγάλου αριθμού επενδυτών. Χάρη στην παρουσία των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων ένας πολύ μεγάλος αριθμός επενδυτών προσεγγίζει τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και συμμετέχει σ΄αυτές.

Εξάλλου οι ΟΣΕΚΑ στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και παγκοσμίως αποτελούν το ιδανικό όχημα για τη διαχείριση των διαθέσιμων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του 2ου και του 3ου Πυλώνα. Παράλληλα με ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο ασφαλιστικό σύστημα και αποτελούν συμπαραστάτη του κράτους στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

 

Στην Ελλάδα οι ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν τη μορφή Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ) και Αμοιβαίου Κεφαλαίου τα οποία διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων). Η σύσταση και λειτουργία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διέπεται από το νόμο 4099/2012 όπως ισχύει καθώς και απο τις κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Για τον επενδυτή/μεριδιούχο η επένδυση σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Επαγγελματική διαχείριση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εξασφαλίζει την ορθολογική λήψη επενδυτικών αποφάσεων
 • Διασπορά των επενδύσεων σε αγορές αξιογράφων διαφορετικού τύπου
 • Καθημερινή παρακολούθηση της αξίας της επένδυσής του από τις σχετικές στήλες του Τύπου όπου υποχρεωτικά δημοσιεύεται η ημερησία αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
 • Δυνατότητα αμέσου ρευστοποίησης  της συμμετοχής τους (μέσα σε (5) πέντε ημέρες)
 • Πρόσβαση στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Διαπραγματευτική δύναμη που παρέχει το ύψος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
 • Διαφάνεια διαχείρησης  για την οποία μεριμνά η σχετική νομοθεσία, οι μηχανισμοί λειτουργίας ελέγχου των Α.Ε.Δ.Α.Κ.  και οι εποπτικές αρχές.
 • Διασφάλιση και φύλαξη της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τον Θεματοφύλακα (Τράπεζα)
 • Κοινός λογαριασμός. Τα μερίδια μπορούν να εκδίδονται σε "κοινό λογαριασμό" δύο ή περισσοτέρων προσώπων
 • Κληρονομούνται, και μεταβιβάζονται μόνο μεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή
 • Η φορολογική υποχρέωση του επενδυτή εξαντλείται από τη φορολογία που επιβάλλεται επί του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις τους δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Όλες οι Ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι Τακτικά Μέλη της Ε.Θ.Ε.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων πρωτοεμφανίστηκαν στη χώρα μας το έτος 1972, οπότε με πρωτοβουλία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της Εμπορικής Τραπέζης ιδρύθηκαν στην Ελλάδα τα πρώτα Αμοιβαία Κεφάλαια με το νομοθετικό διάταγμα 608/1970.

Η μεγάλη ανάπτυξη των συλλογικών επενδύσεων αρχίζει το έτος 1989 στα πλαίσια μιας μεγάλης σειράς αλλαγών που έγιναν στην Ελληνική Οικονομία και την Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Ειδικότερα μετά το 1990 ιδρύεται σημαντικός αριθμός Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων συνήθως θυγατρικές Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών. Παράλληλα τότε ιδρύθηκαν οι περισσότερες  Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Το 1991 εκσυγχρονίστηκε και το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Εταιριών και του θεσμού των Συλλογικών Επενδύσεων με το Νόμο 1969/91 που ευθυγράμμισε την Ελληνική νομοθεσία με τους κοινοτικούς κανόνες (κοινοτική οδηγία 85/611).

Σήμερα, η λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ρυθμίζεται από το νόμο 4099/2012.

Με το Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/20-12-12) έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η κατωτέρω Ευρωπαϊκή Οδηγία:

 • 2009/65/ΕΚ (UCITS IV) για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Υπάρχει πλήρης πρόσβαση στη νομοθεσία που διέπει τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Ενότητα "Κανονιστικό Πλαίσιο".

 

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν την χρησιμοποιείτε. / We use cookies to improve our website and your experience when using it.
Για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies διαβάστε εδώ privacy policy / To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Αποδέχομαι τη χρήση cookies από αυτή την ιστοσελίδα / I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk